Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Algemene bepalingen 

 1. De vereniging genaamd IKIJI RYU Vzw (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 17 juni 2008 en is gevestigd te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 68. 
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd. 

Artikel 2: Leden 

De vereniging bestaat uit sporters vanaf 6 jaar tot ….. 

 1. Beginners zijn die leden met de leeftijd van 6 - 11 die het eerste jaar trainen. 
 2. Draken zijn die leden met de leeftijd van 6 - 9. 
 3. Eenhoorns zijn die leden met de leeftijd van 10 - 11. 
 4. Tijgers zijn die leden met de leeftijd van 12 - 15. 
 5. Sfinxen zijn die leden met de leeftijd van 16 - 17.  
 6. Feniksen zijn leden van 18 jaar en ouder. 

Bij aanvang van ieder seizoen beslissen de trainers over de indeling van de leden, welke kan afwijken van bovenvermelde opsomming. 

Artikel 3: Het lidmaatschap 

 1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van het aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam, geboorteplaats, nationaliteit, adres, geboortedatum, telefoonnummer en email. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. 
 2. Het lidmaatschap of hernieuwing van het lidmaatschap is verworven door betaling van de lidmaatschapsbijdrage zoals bepaald door het bestuur. Niet betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot het einde van het lidmaatschap. 
 3. Het lidmaatschap van de sportvereniging geeft geen stemrecht in de VZW IKIJI RYU 
 4. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, na betaling van de lidmaatschapsbijdrage worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert, zijnde de Vlaamse Jiu Jitsu Federatie (VJJF). 
 5. Alle leden worden verzekerd via de Vlaamse Jiu jitsu Federatie. Overzicht van de polisvoorwaarden en waarborgen kan u terugvinden op de site van de VJJF : www.vjjf.be onder de link ‘downloads/verzekeringen’.
 6. De verschillende groepen ju-jitsuka’s moeten naargelang hun niveau en de intensiteit van de sportbeoefening, de volgende sportmedische geschiktheidsonderzoeken ondergaan:
  • Competitiesporters: altijd een doktersonderzoek
  • Topsporters: sportmedische keuring (dit geldt enkel voor de elitesporters)
  • Niet-competitiesporters: doktersonderzoek is aangewezen, maar niet verplich
 7. Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

Artikel 5: Rechten en plichten van leden 

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten: 

 1. Op aanvraag kan een lid een outprint van het huishoudelijk reglement te ontvangen. Het reglement is eveneens ter kennis gebracht bij inschrijving en te raadplegen op de website van de vereniging. 
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 
 3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald. 
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres, telefoonnummer en/of email.
 6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie. 

Artikel 6: Sancties 

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een sporter wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende sanctie vanuit de vereniging op te leggen. 

Artikel 7: Clubuniform 

Het uniform van de vereniging is een Gi (pak) en bestaat uit: 

 1. Een rode broek, zonder tekening of merktekens 
 2. Een witte vest, zonder tekening of merktekens. De dames zijn gehouden onder hun vest een topje of T-shirt te dragen. 
 3. Een Obi (band) in de kleur van de behaalde graad 
 4. Op de vest zijn de sporters verplicht de badges met het clublogo en logo van de federatie aan te brengen. De clubbadge dient bevestigd te worden op de linkerzijde van de vest ter hoogte van het hart. Het logo van de federatie, op de rechtermouw ter hoogte van de bovenarm. 

Artikel 8: Bestuur 

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester 
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 
  1. de algemene leiding van zaken; 
  2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; 
  3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging. 
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen. 
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. 
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 

Artikel 9: Het dagelijks bestuur 

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. 
 2. Taken van de voorzitter: 
  1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven; 
  2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris: 
  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren. 
  2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd; 
  3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; 
  4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen. 
 4. Taken van de penningmeester: 
  1. beheert de gelden van de vereniging; 
  2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven; 
  3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; 
  4. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebben-de ingekomen stukken te bewaren; 
  5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar. 

Artikel 10: Gebouwen van de vereniging 

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig. 
 2. De sportfaciliteit is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. 
 3. Buiten het gedeelte waarop door de leden wordt gesport (de mat) wordt geen toezicht uitgeoefend door het bestuur, noch door de trainers. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van hun kinderen. 

Artikel 11: Wedstrijden 

 1. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen en te beschikken over de verplichte medische attesten. 
 2. De sportvereniging richt afzonderlijke wedstrijdtrainingen in. Toetreding tot het wedstrijdteam gebeurt na kandidatuurstelling en aanvaarding en/of uitnodiging van het trainersteam. 
 3. Ongeoorloofde afwezigheid of gebrek aan inzet gedurende de reguliere trainingen en/of wedstrijdtrainingen kan leiden tot uitsluiting van het wedstrijdteam 

Artikel 12: Demoteam 

 1. De sportvereniging kan een demonstratieteam opstarten. Het demonstratieteam traint op afzonderlijke tijdstippen 
 2. Toetreding tot het wedstrijdteam gebeurt na kandidatuurstelling en aanvaarding en/of uitnodiging van het trainersteam. 
 3. Ongeoorloofde afwezigheid of gebrek aan inzet gedurende de reguliere trainingen en/of demotrainingen kan leiden tot uitsluiting van het wedstrijdteam 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de leden 

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 14: Ethisch verantwoord sporten 

 1. De sportverenging onderschrijft de doelstelling tot ethisch verantwoord sporten. 
 2. Ethisch sporten betekent het sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie). Meer info op www.sportvlaanderen.be 
 3. Discriminatie, pestgedrag, inbreuken op de fysieke, psychische of seksuele integriteit kunnen in eerste instante gemeld worden aan één der trainers. Deze kan zelf een oplossing aanreiken en zal het gemelde probleem eveneens ter sprake brengen op de lesgeversbijeenkomst, waar eventueel bijkomende maatregelen kunnen worden genomen. Er kan eveneens te allen tijde contact genomen worden met de vertrouwenspersoon van de sportvereniging, mevrouw Elly BRYS te bereiken via telefoonnummer 03/272.42.96 of op email elly.brys@telenet.be 

Artikel 15:  Drugs, Alcohol & Dopingbeleid

Het drugpreventiebeleid en alcoholmisbruikbeleid van Ikiji Ryu moet er ervoor instaan dat leden  en medewerkers individueel en collectief drugs en alcoholmisbruik op overtuigde manier afwijzen.

De club zal hierbij een nultolerantie hanteren t.o.v. doping en illegale drugs en heeft een gepaste richtlijn uitgevaardigd voor wat betreft alcohol, tabak en geneesmiddelen.

Binnen het beleid worden volgende producten onderscheiden: – Drugs - Tabak – Alcohol - doping

Er worden ook 4 verschillende verschijningsmodaliteiten onderscheiden, waarvoor dit beleid werd opgesteld: – Bezit – Gebruik – Onder invloed zijn – Delen & Dealen

 • De begrippen ‘bezit’ en ‘gebruik’ hoeven geen verdere uitleg.
 • ‘onder invloed zijn van’ is te definiëren als ‘dat wat zichtbaar is en storend overkomt’.
 • Met ‘delen’ wordt uitdelen bedoeld zonder winstbejag. Met ‘dealen’ wordt bedoeld handelen met winstbejag.

15.1. DRUGS

Voor iedereen geldt de regel: in bezit of onder invloed van illegale middelen (drugs) zal de betrokken persoon uit de vereniging gezet worden. Uiteraard tolereren we dus ook niet het delen of het dealen ervan.

15.2. TABAK

Er mag enkel gerookt worden buiten de clublokalen. Trainers of afgevaardigden staan niet te roken in bijzijn van de clubleden voor of tijdens de wedstrijd of op de trainingen. Het roken wordt ten stelligste afgeraden aan jeugdspelers.

15.3. ALCOHOL

De trainers en afgevaardigden of bestuursleden worden erop gewezen dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Leden, trainers of afgevaardigden komen niet onder invloed toe op training of wedstrijd.

Leden die regelmatig op hun wedstrijd verschijnen met duidelijk sporen van uitgaan of symptomen vertonen van overmatig drankgebruik zullen door het bestuur op het matje geroepen worden. Indien dit gedrag niet veranderd zullen er sancties genomen worden.

15.4. DOPING

Wat is 'doping'? Het begrip is alvast ruimer dan het gebruik van een verboden stof of methode. Het betekent bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam, het bezitten, verhandelen of toedienen van verboden stoffen, het weigeren van een dopingcontrole, het aanzetten tot een overtreding van de antidopingregels en om het even welke medeplichtigheid daarbij.

Er wordt op de internationale dopinglijst een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën: sommige stoffen en methoden zijn altijd verboden, andere zijn alleen verboden binnen wedstrijdverband of zijn verboden bij bepaalde sporten.

Op www.dopinglijn.be kun je van elk geneesmiddel in België nagaan of het al dan niet een verboden stof bevat, en of voor het gebruik ervan een 'toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)' vereist is.

Ikiji Ryu hanteert een nultolerantie ivm doping. Bij vaststelling van dopinggebruikt zal de betrokken persoon uit de vereniging gezet worden. Uiteraard tolereren we ook hier dus ook niet het delen of het dealen ervan.

Heb je problemen of constateer je niet getolereerd gedrag/gebruik? Meld het aan de trainers of het bestuur. Wij behandelen alles zeer vertrouwelijk!

Artikel 16: Slotbepalingen 

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 30 augustus 2014.

Namens het bestuur van de vereniging.

IKIJI RYU Vzw, Anselmostraat 68, 2018 Antwerpen